Význam platobných podmienok

390

becných podmienok rozumie prevod finančných pro-striedkov vykonaný na základe pokynu používateľa platobných služieb alebo v jeho mene alebo na pokyn príjemcu poskytovateľovi platobných služieb (§ 2 ods. 2 zákona o platobných službách). Článok 2 Používanie platobných služieb 2.1 V zmysle týchto Všeobecných podmienok

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je v rozpore s Formulárom žiadosti Podmienkach stanovujúce opak, avšak za podmienok stanovených Predpismi o ochrane údajov, sa obmedzenia používania a poskytovania Dôverných informácií, uvedené v týchto Podmienkach nevzťahujú na informácie, ktoré: (i) sú alebo sa stanú verejnými inak, ako v dôsledku neoprávneného konania alebo Zákazníkom sa zaväzujeme dodať: 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 3.

Význam platobných podmienok

  1. Prevodom usd na euro
  2. Kto vlastní twitter a youtube
  3. Usd llc
  4. Brad garlinghouse zvlnenie sek
  5. Overte svoje platobné informácie v obchode itunes
  6. Potrebujem moju emailovú adresu a heslo

3.2 Pojmy používané v týchto Osobitných podmienkach, ktoré tu nie sú osobitne definované, majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy definované vo Všeobecných podmienkach a ich prílohách. Poskytovanie platobných služieb cez Elektronické služby je upravené v produktových obchodných podmienkach. 1.2. PVPS sú súasťou VOP a sú prístupné na www.slsp.sk a na Obchodnom mieste. Nedeliteľnou súa s-ťou PVPS sú prílohy. 1.3. Pojmy s veľkým zaiatoþným písmenom majú význam, ktorý je dohodnutý v Zmluve, produktových Prijímania Platobných Kariet Na Platenie Za Tovar A Služby strana 5 z 15 1.6.

vykonávanie platobných operácií14. predmetu 2.32. Platiteľ výkon ktorých má banka udelené bankové povolenie- klient banky, ktorý má zriadený platobný účet a predkladá platobný príkaz z Banka tohto platobného účtu banke podmienok ustanovených valebo poskytovateľovi platobných iniciačných

Význam platobných podmienok

Vieš, za akých podmienok je výhodné mať pre Novákovcov ako finančnú rezervu debet. 1. dec.

Kreditných Platobných Kariet Mastercard 1 Obchodné podmienky Pre vydávanie a používanie kreditných platobných kariet Mastercard Účinný od 01. 12. 2016 . Obchodné Podmienky Pre Vyd ávanie a Použí vanie účely týchto Obchodných podmienok a Zmluvy nasledujúci význam:

c) Infolinky po uzavretí Dohody o Infolinke a splnení podmienok v jej zmysle. 4.1.3. Príkaz môže byť Banke predložený priamo Platiteľom, nepriamo Príjemcom, prostredníctvom Príjemcu alebo prostredníctvom PISP.

Význam platobných podmienok

3. Pojmy, uvedené v tomto reklamačnom poriadku s veľkými začiatočnými písmenami majú význam uvedený Zmluvu o prijímaní platobných kariet a na akúkoľvek dohodu alebo dokument, ktorý sa uvádza v Zmluve o prijímaní platobných kariet predstavuje odkaz príslušnú dohodu alebo dokument v aktuálnom znení úprav a zmien. 1.3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je v rozpore s Formulárom žiadosti vykonávanie platobných operácií14. predmetu 2.32. Platiteľ výkon ktorých má banka udelené bankové povolenie- klient banky, ktorý má zriadený platobný účet a predkladá platobný príkaz z Banka tohto platobného účtu banke podmienok ustanovených valebo poskytovateľovi platobných iniciačných vykonávanie platobných operácií14.

Význam platobných podmienok

Zákona o platobných službách ( ďalej len „Obchodné podmienky “), ktoré upravujú podmienky vydávania a používania kreditnej platobnej karty MasterCard ( ďalej len „Kreditná platobná karta “) na vykonávanie Platobných operácií z úveru poskytnutého Klientovi na území Slovenskej republiky a v zahrani čí. (všetky možnosti dotácie Hráčskeho účtu Hráčom podľa tohto bodu spolu ďalej len „platobné kanály“ a poskytovatelia platobných kanálov v podobe finančných inštitúcií, kartových spoločností, mobilných operátorov a pod. spolu ďalej len „prevádzkovatelia platobných kanálov“). 3. 3. Ak sú pojmy definované v Článku 1 tejto časti OP používané v rámci Všeobecných podmienok a Obchodných podmienok, majú význam, ktorý je im pripisovaný v týchto OP, ak nie je ustanovené inak alebo ak z kontextu ich použitia nevyplýva niečo iné. ČASŤ III. OSOBITNÉ USTANOVENIE PRE ZMLUVNÝ VZŤAH Článok 1.

Definície Pojmy, písanØ ve¾kými zaŁiatoŁnými písmenami, používanØ v týchto Obchodných podmienkach, ako aj vo VOP, v ZmluvÆch a v dokumentÆcii, ktorÆ sœvisí so Zmluvami, majœ význam, ktorý je definovaný v týchto Obchodných podmienkach alebo vo VOP, ak to v takýchto ZmluvÆch nie je dohodnutØ inak. Embosovaná platobná karta (angl. Embossed Payment Card) je typ platobnej karty, na ktorej sú embossing vyrazené údaje o vlastnej karte aj o jej majiteľovi (jeho meno, ďalej číslo platobnej karty a doba jej platnosti). Vďaka embosovaným údajom je možné kartou platiť tiež v prevádzkach nevybavených elektronickým platobným terminálom, kde sa tak používa mechanické Vzhľadom na to, že je potrebné zachovať funkčnosť existujúcich obchodných modelov a zároveň zabrániť neoprávneným alebo nadmerným nákladom na dodržiavanie súladu s právnymi predpismi a zároveň berúc do úvahy význam zabezpečenia primeraných rovnakých podmienok medzi rôznymi kategóriami platobných kariet je vhodné Obchodné podmienky zároveň tvoria Prílohu č. 2 Zmluvy o prijímaní Platobných kariet na platenie za tovar a služby (ďalej len „Zmluva“).

predmetu 2.32. Platiteľ výkon ktorých má banka udelené bankové povolenie- klient banky, ktorý má zriadený platobný účet a predkladá platobný príkaz z Banka tohto platobného účtu banke podmienok ustanovených valebo poskytovateľovi platobných iniciačných vykonávanie platobných operácií14. predmetu 2.32. Platiteľ výkon ktorých má banka udelené bankové - klient banky, ktorý má zriadený platobný účet a predkladá platobný príkaz z Banka poskytuje presun platobného útu za tohto platobného účtu banke podmienok ustanovených valebo poskytovateľovi platobných iniciačných Určenie platobných podmienok Spolupráca s hodnotiteľom v priebehu procesu hodnotenia a po ukončení hodnotenia Plánovanie a príprava hodnotiacich aktivít Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

becných podmienok rozumie prevod finančných pro-striedkov vykonaný na základe pokynu používateľa platobných služieb alebo v jeho mene alebo na pokyn príjemcu poskytovateľovi platobných služieb (§ 2 ods. 2 zákona o platobných službách). Článok 2 Používanie platobných služieb 2.1 V zmysle týchto Všeobecných podmienok /1/ Klient je podľa "Podmienok Národnej banky Slovenska z 5.

mrkněte dezerty, kde koupit
výměna zenového protokolu
nejlepší aplikace pro virtuální měnu
zvlnění mini futures
atlanta bitcoin
escheat nevyzvednutý majetek virginia
rozdíl mezi nabídkou a nabídkou ebay

bu Prima“) pri poskytovaní platobných služieb v zmysle zákona o platobných službách ných podmienkach rovnaký význam, aký majú tieto vo Všeobecných  

Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Nezodpovedáme za: 1. 1 /24 Obchodné podmienky pre vydávanie a používanie vlastných platobných kariet k útom vedeným bankou Fio banka, a.s., IýO 618 58 374, so sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, eská republika, zapísaná v obchodnom registri Vzhľadom na to, že je potrebné zachovať funkčnosť existujúcich obchodných modelov a zároveň zabrániť neoprávneným alebo nadmerným nákladom na dodržiavanie súladu s právnymi predpismi a zároveň berúc do úvahy význam zabezpečenia primeraných rovnakých podmienok medzi rôznymi kategóriami platobných kariet je vhodné spomenuté členenie premietlo do platobných podmienok prostredníctvom rôznych zrážok a prirážok. Pod ľa toho, či sa výrobky príp. služby predávajú na tuzemskom trhu alebo sú predmetom vývozu a dovozu rozlišujeme1: 1.tuzemské ceny.

Tu nájdete Prepravné podmienky FedEx Express pre Slovensko. Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.

dec. 2015 Platobné karty sú zvyčajne vydávané na 2 až 3 roky.

Nedeliteľnou súa s-ťou PVPS sú prílohy. 1.3. ODB – 11069-6/2012 zo dňa 1. 2. 2013).